مونتاژ برد الکترونیکی به صورت دستی و اتوماتیک و مونتاژ آی سی BGA با دستگاه BGA Machine . سایر لوازم الکترونیک